Enkratic
سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
ای دریغا به برم می شکند ...

روزهایی ست که بت هایم یکی پس از دیگری پیش چشمم فرو می افتند ...

..

.

فکان لانت کبیرهم، فکسرتهم بید قمن ...

.