Enkratic
دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می دارد ...

هنوزم روزهایی بود که در مملکت، آتش ها را با بیل خاموش می کردیم ...

..

.