Enkratic
سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
 

خدايييش نمی خوام از خودم تعريف کنم اما کلی جا داره!.

پرهيز مي كنم از نشاندن  نامم 

 روي دنباله هاي  نام ها 

 روي نامه هاي دنباله دار 

 پرهيز مي كنم  از هواي نشستن 

 روي صندلي 

 كنار تنهايي شما 

 و از هراس نشستن 

 مدام

 از كنارتان عبور مي كنم