Enkratic
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
 

ـ بالاخره باريد،

 آسمان را می گويم ديگر،

 که روزها سر به گريبان بود...

 حالا هی ابرهای سپيد پنبه ای می آيند و می روند در خيالش،

 که باز فکرهای دلگير خاکستری نکند ....