Enkratic
شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۳
 

ـ تمام ماجرا به همين سادگی است .... تو از من دروغ بافته بودي و من از تو  گليمي كه زير پاي خانی انداخته باشند ......  حالا چه فرقي مي كند  كه تو مرا سياه  و من تو را زرد يا سرخ بافته باشم ... ما هر دو  پاي مال شده ايم .....