Enkratic
سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳
 

ـ" شاعری وارد دانشکده شد ٬

  دم در ٬

 ذوف خود را به نگهبانی داد ... "