Enkratic
جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۳
 

ـ "من برآنم که قافيه بودن مرد با درد چندان هم تصادفی نيست ... "