Enkratic
دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٤
 

ـ و تو ای مترسک روزهای بی کلاغ من !!

  زنهار که ديگر

  نه چشم به کِشته ای دارم 

 و نه آرزوی روزی ديگر ...

 پ.ن :  لحظه ها خالی و خسته، زندگی بيهوده تر شد ..