Enkratic
شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٤
ميثاق با ساقی جماران ...

ـ برای من ٬

  که ترکش خورده ی همين اشتياق های پيش پا افتاده ام ٬

 ديريست اين بهار های تحميلی ِ بعد از تو  

 ره به حال خرابم نمی برد ..

 حالا بگذار ٬

 آنها که زندگی هنوز برايشان زيباست

 توی کوچه آواز دهند که :

 "خرّمشهر آزاد شد ! .."