Enkratic
دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
 

ـ آمد امَا در نگاهش آن نوازش ها نبود ....