Enkratic
یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
خمار صد شبه دارم ٬ شرابخانه کجاست ؟ ..

ـ دستی به رخ کشيد و دعا را بهانه کرد / ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد ..