Enkratic
یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
 

ـ مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد...

 سودای تو را بهانه‌ای بس باشد...

 در کشتن ما چه می‌زنی تيغ جفا؟

 ما را٬ سر تازيانه‌ای بس باشد ....