Enkratic
شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
Enkratic Relapses ...

ـ آمد امّا ...

 پ.ن : با اين همه عمری اگر باقی باشد٬ طوری از کنار زندگی رد می شوم که ...