Enkratic
شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
هر که آمد اندکی ما را پريشان کرد و رفت ..

ـ از امشب مطابق یازدهم مارس اینها ساعت هایشان را یکساعت جلو می برند!. طفلک ها نمی دانند تاثیری در مصرف سوخت ندارد، باعث سردرگمی بیشتر می شود و اینها .. طفلک ها ! ...