Enkratic
چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
Going Under ..
" ما هرگز نمیتوانیم در مقابل مصیبت از کسانی که دوست داریم حمایت کنیم؛ مدتها طول کشید تا توانستم واقعیتی به این سادگی را درک کنم. آموختن همیشه تلخ است و گران تمام میشود ! ..."

کریستین بوبن. حضور ناب ....