Enkratic
یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
Revalation ...

ـ روزهای ابری را ديوانه وار دوست دارم .. خصوصا وقتی که آسمان به سياهی بزند .. باران هم اگر گاهی ببارد که هيچ٬ زندگی می کنم !‌ ..