Enkratic
چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
scoff ...

وقتی برایم می نویسند وبلاگ خوبی داری و اینها .. ، یاد آن ظنز تلخ فیروز کریمی می افتم که می گفت :‌ " بله، ما بهترین زمین خاکی های دنیا را داریم  !! .. "