Enkratic
شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
مرداد (3) ..

بده نجات از موج غمت که می کند طوفان ...

..

.