Enkratic
سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
عاشقانه های سیاسی ...

" و می دیدم پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد ... "

.