Enkratic
دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
زهر باید خورد و انگارید قند ...

هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

گویم این نیز نهم بر سر غم های دگر

باز گویم که نه، دوران حیات اینهمه نیست

سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر ...

.

.