Enkratic
دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
من هنوز در سفرم (2)...

توپولف ها تو را دوست داشتند، و می دانستی ... زمین می خوردند و می خندیدی... حالا همه می دانند که تو تنها به آن تکان های روی آسمان بود که آرام داشتی..

..

.

پ.ن: با صد هزار مردم تنهایی .. بی صد هزار مردم تنهایی .. (صادق چوبک)