Enkratic
سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
هیچ ..

او در تمام این روزها در چنان خلوتی به سر می بُرد که بعضی وقت ها واقعا احساس می کرد که در زندگی موفق شده است ....

...

.

" آی عشق .. آی عشق .. چهره ی آبی ات پیدا نیست ... ! "