Enkratic
شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٢
 

ميدانم...راهی نيست .... تاريکی .... گمراهی ... سکوت .... ميدانم ... و باز همان داستان تکراری...
هیچ وقت نمی توانی در کنار کسی باشی که می خواهی.....