ای که از کلک هنر نقش دل انگيز خدايی...

حيف باشد مه من کاين همه از مهر جدايی ..

گفته بودی جگرم خون نکنی باز کجايی..

-من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی   عهد نابستن از آن به که ببندی و نپايی-

 

/ 0 نظر / 22 بازدید