ـ کنترل ... تا چند دقيقه ی ديگر ... به صرف دکتر حائری ... پوووف! ... من نمی خوام برم دانشگاه ... من نمی خوام برم دانشگاه .... من نمی خوام برم دانشگاه ... حالا بقيّه اش رو از دانشگاه که اومدم بهت ميگم! .

/ 0 نظر / 5 بازدید