آدما از آدما زود سير ميشن...

آدما از عشق هم دلگير ميشن...

آدما رو عشقشون پا ميذارن...

آدما آدمو تنها ميذارن...

/ 3 نظر / 9 بازدید
آبجی!!!!!!!

ما بر زمينی هرزه روييديم/ما بر زمينی هرزه می باريم/ ما (هيچ) را در راهها ديديم/بر اسب زرد بالدار خويش/ چون پادشاهی راه می پيمود/ افسوس،ما خوشبخت و آراميم/افسوس، ما دلتنگ و خاموشیم/ خوشبخت، زیرا دوست می داریم/دلتنگ،زیرا عشق نفرینیست...

Ali

دختر باز شدی دکتر!

Enkratic

خيلی چيزا فقط برای بازی خوبه... خيلی بازی ها هم فقط بدرد شاس مغزهای مملکت شما ميخوره!