ـ گيرم

كه چيزي نمانده

به آخر خط

كه البته خطي نيست ...

جز باور گيجي

از يك ادامه ي ناپيدا

و نشاندن عكسی ٬ در کنار ديگر عکسهايت! .....

/ 2 نظر / 5 بازدید
Masi

خط.. تف.. آخر خط.. تف.. چيز های مانده تا آخر خط.. تف.. نبودن ِحتی خطی که چيزی تا آخرش مانده باشد.. تف.. باور هايی گيج٬ از ادامه ی ناپيدای خط های ِ چيزی-نمانده-تا-آخرشان ِ وجود نيافته.. تف.

zahra

کوتاه می نويسی ولی ... پر محتوا و قشنگ