ـ از غمش بی کم و کاست ٬ شاعری شعر نوشت ... دود از صفحه ی کاغذ برخاست ....

/ 2 نظر / 4 بازدید
خاتون

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست....

باران

های... شاعر نبوده ای که ببينی چه می کشم....