- تنها شکی که آدم ميتونه بکنه اينه که شايد اين روزگار هم يک خواب است٬ با ابعادی متفاوت از روياهای معمول ....

-  کاشکی اين ديوار خراب شه ... من و تو با هم بميريم .. توی يک دنيای ديگه ... دستای هم رو بگيريم ...

- و تو چه دانی ... لحظات اين چنين سپری ميشود ... بعدها حسرت خواهم برد .. ميدانم ...

- پادشاه هند برای بزرگمهر ٬ وزير انوشيروان  شطرنجی  ميفرستد و مينويسد: " زندگی تفکّر است .. تمام ... همچون مهره های اين صفحه ی از پيش مقدّر شده ...  هر که بيشتر فکر ٬  توفّقی افزون ... "  . بزرگمهر در جواب تخته نردی پيش ميدارد و اينچنين مکتوب ميدارد : " زندگی فکر است اگر اين تاس ها نيز بخواهند با تو زندگی کنند ..."

/ 2 نظر / 5 بازدید
Fateme

خيلی داری غمگين می نويسی ...اين موزيکت هم خيلی معنی داشت...چی شده؟؟؟؟

بهداد

مجموع تاسها ٬‌ يک توزيع نرمال بين ۲ تا ۱۲ هست ٬‌ اين يعنی چی‌؟ يک زندگی کاملا يکنواخت....يادته اين شعرو من کی نوشتم ؟؟؟ (کلی حال کردم با اين آهنگت)