ـ يک تقويت کننده ی اشميت تريگر غير خطی بی خاصيت حال بهم زن که مدام يا تو اشباع منفی است يا مثبت ! .... داشتم خودم رو مدل ميکردم .. 

/ 1 نظر / 4 بازدید