حواليکم فقد حان ارتحالی ! ...

ـ جناب فرويد ! .. چون شما ناگزيرم که بگويم انتهای جادّه ی عشق و شهوت به هم می رسند .. شايد عشق تنها معجزه ی وسوسه است و شهوت مهمترين خاصيت عشق .. با اين همه حتّی اگر بهشتی هم در کار باشد ٬ من اهل وسوسه ام .. بگذار حوا به گوشم ترانه های وسوسه انگيز بخواند تا بگريزم به هوای يک سيب از بهشت اين آدمها ...

پ.ن :  مرا به روز قيامت غمی که هست آنست

                          که روی مردم عالم دوباره بايد ديد  ...

/ 0 نظر / 7 بازدید