ـ با يک دوران ٬ بازی کودکانه مان جدّی ميشود ....

پ.ن : قسمتی از تورات ! ..

/ 4 نظر / 4 بازدید
ph

کلا دوران چيز خوبی است! در يک چشم به هم زدن٬ کودکانه ها جدی می شوند و جدی ها کودکانه! بازی ها تورات می شوند و تورات ها بازی! و تو٬ غلت می زنی.می لولی. و من٬ مي لولم.غلت می زنم!

عارفه

هرچند يک همچين کامنتی زياد گفتنی نيست ولی می خواستم بگم اينجا خيلی قشنگ شده.البته قشنگ بود ولی خيلی جذابتر شده.

Enkratic

چرا که اندوه خاکستريست ..

ph

اندوه رنگ های مختلفی دارد.. اما من نارنجی اش را از خاکستری اش دوست تر دارم گاهی!