بهار بود و ...

شکست عهد من و گفت : هرچه بود گذشت

به گریه گفتمش آری .. ولی چه زود گذشت !

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت ...

..

.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید