يادته...؟..سرد بود.نه مثل اين روزای پوشالی..نمی دونم از کجا شروع شد.گيج بودم..شايد هم نبودم..هيچی يادم نيست..ولی يادم هست که حاضر نبودم گرمی چشمانت را با سردی هوا عوض کنم..

/ 0 نظر / 14 بازدید