ـ زندگي همين است ... پريدن از روي جوي آب .... بعد فراموشی کنی بستن بند كفشت را ...عرض مي كنم... زندگي همين است ....  کسی كه بيش از ديگران رازهايش  را به گور مي برد ٬ بيشتر زندگي ها خواهد كرد!! ....زندگی لا به لاي  ورق خوردن همين واژه هاست ...چه معني دارد مزاحم  مهتابي ترين  بوسه هاي  باد و بنفشه  مي شويم ؟؟؟؟ .... وزيدن وظيفه ي باد است ٬ علاقه  عادت  آدمي!! ..  زندگي  همين است .. كنار همين كم و بسيار....  هر چه  هست خوب است ... . تو كه  بند كفشت باز است هنوز ! ...

/ 1 نظر / 4 بازدید