ـ " نفس کز گرمگاه سينه می آيد برون ابری شود تاريک٬

    چو ديوار ايستد در پيش چشمانت ...

    نفس اينست ٬ پس ديگر چه داری چشم ؟

    ز چشم دوستان دور يا نزديک... "

/ 0 نظر / 6 بازدید