ما چگونه ما شدیم ؟ ...

" موثرترین شیوه ی رسیدن به عشق، به این بلای مقدس، همین تند باد آشفتگی ها ست که گاهی ما را فرا میگیرد. وقتی که کار از کار گذشته است. به کسی که در آن هنگام با او خوشیم ، دل می بازیم. حتا نیازی نیست که تا آن زمان از او بیشتر از دیگران یا حتی به همان اندازه خوشمان بیاید. تنها لازم است که گرایشمان به او منحصر شود و این شرط زمانی تحقق می یابد که هنگامی که از او محرومیم به جای جستجو خوشی هایی که لطف او به ما ارزانی میداشت، یکباره نیازی بی تابانه به خود آن فرد حس کنیم. نیازی شگرف که قوانین این جهان، برآوردنش را محال و شفایش را دشوار میکند. نیاز بی معنی و دردناک تصاحب او ... "


در جستجوی زمان از دست رفته... مارسل پروست ...

.

.

پ.ن:

من برآنم که نظریه ی تکامل داروین حتی در مورد غم و حسرت نسل آدمی هم صادق است. دردی که امروز می برم را پدرانمان بی شک نداشتند و شاید نمی شناختند .. اینست که امروز حتی کلمه ای برای بیانش ندارم ..

شما را به خدا این روزها اگر تصادفا هم کلام شدید با ما، از حالمان نپرسید که سخت طوفانی است ...

/ 0 نظر / 44 بازدید