کی جدا خواهی شد از این گله های پیشواشان بز ؟! ..

" او کسانی که چشم دیدنشان را نداشت،‌ دوست داشت. مجاورت این آدم ها برای تقویت روحیه اش خوب بود. هر قدر هم که آدم عقاید استواری داشته باشد از تایید آنها خوشش می آید. لنی تاب تحمّل کسانی را که دوست داشت نداشت. اینها باعث می شوند که آدم در عقاید خود شک کند. آدم با اینها که هست شل می شود. و وقتی شل شد، نمی تواند به نرمی ها و درشتی های زندگی بی اعتنا بماند. اینها ضوابط زندگی آدم را به هم می ریزند. انقلابی هستند. باگ می گفت انسان باید در زندگی معیارهای محکم داشته باشد، تکیه گاه هایی که بتواند هر وقت که خواست به آن ها پشت کند! .. "

رومن گاری ..

..

.

پ.ن: خسته ام ... خسته ...

/ 0 نظر / 9 بازدید