ـ " گاه گويم که بنالم ز پريشانی حالم ..

  باز گويم که عيانست چه حاجت به بيانم !! "

/ 0 نظر / 5 بازدید