ـ ” فلك به مردم نادان دهد زمام مراد

     تو اهل فضلي و دانش، همين گناهت بس ... “

پ.ن :

اين روزها آنقدر غمگينم که  لبخند بر چهره ام به زحمت لحظه ای دوام بياورد ٬ از طرفی فراق دوستان که هر روز دردش جراحتی تازه بر می دارد و از سويی ديگر غربت مردان وطن در اين طرف که سخت شکننده تر است .. کز ديدن روزگار سيرم ..

/ 10 نظر / 7 بازدید
Solfa

اگه امشب بگذره فردا میشه ... مگه فردا چی میشه ... تو میدونی ...

خسته

تو پنداری که اهل فضل و دانشی! همین گناهت بس....

قلب آبی

هر کجا هستی پنجره را باز کن بگذار نسیم نرم نرمک لبخند را به گونه های خسته و غمگینت هدیه کند.

cheshme noosh

وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل/حاجت مشاطه نيست روی دلارام را

elham

گر ملحد و گر دهری و کافر باشد/ ور دشمن خلق و فتنه پرور باشد/ بايد بچشد عذاب تنهايی را / مردی که ز عصر خود فراتر باشد... آره داداش... اينجورياس...

df

اين بیت موقع مدح به کار می‌ره يا موقع چاخان کردن؟

JaSa

يک طوری نوشتی فراق دوستان که انگار انتظارش را نداشتي.

بهمن

گرچه بسیار ترجیح می دهم انکراتیک مغرور و سرمست از پیروزی سابق را ببینم اما به هر حال، این ساز شکسته اش .../ به الهام: (بی ربط به انکراتیک): نه هر که سر بتراشد...

mephisto

نه برای غربت مردان نه برای فراق دوستانت يا حتی دوام لبخندت کاری نمی توان(م) کرد(کنم)... پس برای این پست کامنتی نميذارم!!!

دراي

اگر چه "من نيز" نه شيوه من است اما پس از ديدن جمله آخرت که "کز ديدن روزگار سيرم .." چه توان گفت جز "من نيز"؟