ـ بسيار اتفّاق می افتد که از آدمهای اطراف کمی بزرگ ترم .. برخی به سرعت می فهمند و بالطبع رعايت می کنند .. دوستان خوبی می شوند گاهی .. برخی می فهمند و انکار می کنند .. يعنی که فحش می دهند٬ ناسزا می گويند٬‌ دستشان برسد تهمت هم می زنند٬‌ خلاصه که دشمنی می کنند .. دلم برايشان می سوزد .. برخی هم اصلا اين را نمی فهمند .. بخدا که سرگرمی های جالبی هستند ! ..

خدای چيزهای کوچک ... 

/ 0 نظر / 8 بازدید