پ.ن.۱: شايد آنجا زندگی دارد غروب ديگری ....

پ.ن.۲: اگر می شد انتخاب کرد چه کسی زير آوار بره خيلی خوب بود ..

پ.ن.۳: يه ضرب المثل اينگليسی ميگه: Misery Has No Bottom

 

/ 0 نظر / 6 بازدید