انگار که گريسته باشی ...

چه بهار ها نشستيم برای تو ای روز ارديبهشتي٬‌

 که گفتند همين روزها می رسی از راه ..

چه بهار ها که گريستيم و گذشت ..

.

اردبيهشت برای همه سبز و خرم است

 اردیبهشت ما ست که اردی جهنّم است ! ...

 ..

/ 0 نظر / 5 بازدید