از تلخی روح خود سخن می رانم ..

" می گن کسی که از بلندی به پایین نگاه می کنه، ناگزیر در ورطه سقوط می کنه ... "

شب های روشن .. داستایوفسکی ...

.

.

پ.ن:

دوباره به ته خط رسیده ام. دیگر نوشتن مثل سابق آرامم نمی کند. بیش از هشت سال ست که اینجا نوشته م. روزهایی که تنها و تنها خودم می دانم چگونه گذشت. از فرط تنهایی و استیصال گاهی به اینجا پناه آورده ام و در آن لحظات توفانی چند صفحه نوشته ام و خط زده ام و یکی دو جمله اش را اینجا گذاشته ام. که یادم بماند .. که چگونه گذشت ..  اینجا برای شما هرچه باشد، برای من یادآور روزهایی ست که دیگر نیست .. فقط زخم هایش ..  حالا خسته ام، فرسوده .. دیگر حتی ذوق نوشتن هم ندارم. اتفاق جدیدی هم شاید دیگر برایم رخ نمی دهد. ولی از شدت حوادث این سال ها، ترکش هایی به روحم هست که گاهی حتی بی دلیل هم در غم فرو مانم ..

به روزگار که هیچش وفا میسّر نیست

تنها صداست که مانَد به شاخسار دلم ...

/ 0 نظر / 151 بازدید