ـ "فکر کنم همه از این نکبتی که مرا فراگرفته است ناراحت هستند ، در حالیکه خودم احساس دیگری دارم . کسی که سر و کار مستقیمی با دیگری ندارد ـ هیچ کس توی این دنیا با دیگری سر و کار ندارد ـ هرچیزی را بهتر یا بدتر از آن کسی که شخصاً دچار آن است می بیند. می خواهد خوشبختی باشد یا عشق یا هر بدبختی دیگری ... "

عقاید یک دلقک ... هاینریش بل ...

پ.ن ۱: ملّت برای این به آمریکا آیند که به زندگی آینده شان فکر می کنند ، من برای اینکه مدّتی به زندگی فکر نکنم ...

پ.ن ۲: من که رفتم بنویسید دمش گرم نبود ...

          بنویسید که سنگی به زمستان برخورد ...

پ.ن ۳:   می روم تنها به دنیای فراموشی ...

/ 0 نظر / 5 بازدید