ـ " دریغا بلاهت بی تقصیر

    پیش از تو نیز پشه های بسیاری

     در بادهای بی حواله ی زودگذر آمدند

     دمی در وزوز مزاحم خویش زیستند و ندانستند

     دریا به نیش یکی شبکور خسته

     در نخواهد گذشت ... "

پ.ن : بی گمان بايد ساده و آسان از آسمان برخی آدميان گريخت .....

/ 0 نظر / 5 بازدید