ـ گاه گاهی شبيه شوقي بزرگ٬  شوقي كه پنهان نمي شود كرد ٬ بر در مي كوبي و ميخ كوب تماشات مات مي شوم ....

خلاصه كنم ...  اين خانه كوچك است و سقف  كوتاه  آرامش٬  آوار دم به دمي ست ... آوازی که زمزمه ی آن را فراموش کرده ام ميان سردرگمی هايم .... 

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

اگر زلزله ی بدی بیاید و همين سقف کوتاه هم بريزد ديگر آن وقت ... يا علی مددی!