ـ اشتباه اين مصيبت از ما بود .. بايستی از همان ابتدا روی ِ داروی ِ " عشق " می نوشتيم که :‌ "دور از دسترس کودکان قرار گيرد ! " ...

/ 0 نظر / 6 بازدید