ـ مي تواني بنويسی : " سلام ٬  مرا ببخش ...  نشانی احساس سرگردان شما را  در آبهاي شور اين  اواخر  از دست داده ام ...  و ادامه دهي كه : به هر حال  ميان هر بطري  به گل نشسته  نشان گنجي نيست ! ..." و فراموش ميکنی که من اين بطری را نه به خاطر نقشه ی گنج آن از آب گرفتم ... ديدم حجمی روی آب شناور است و سرگردانی آن مرا رنج ميداد .... حقيقت ماجرا اين بود ...

/ 0 نظر / 6 بازدید