از تهرانی که تو نمی شناسی ...

مثلا سه ساعت شاید روزانه به ترافیک بودن، از پانزده ساعتی که شاید بیدار باشم .. که اگر هفتاد و پنج سال ازین زندگی را شیرین پُر کنم ، می شود پانزده سال ...

پانزده سال سهم زندگی من است از مرگ در تهران ...

..


یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد

ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام را ..

.

/ 0 نظر / 28 بازدید